تاسیس پژوهشکده مدیریت سلامت

به استناد رای صادره در دویست و هفتاد و هفتمین جلسه شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی، مورخ  1399/02/21 با تاسیس پژوهشکده مدیریت سلامت با مشمولیت مراکز تحقیقات مدیریت بیمارستانی، علوم مدیریت و اقتصاد سلامت مدیریت اورژانس در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران موافقت بعمل آمد.