برگزاری اولین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات مدیریت بیمارستانی به ریاست دکتر پوراصغری

جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات مدیریت بیمارستانی در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ با حضور اعضاء شورای پژوهشی در سالن جلسات مرکز فوق تخصصی شهید هاشمی نژاد برگزار شد.
در ابتدای جلسه دکتر حمید پوراصغری، ریاست مرکز تحقیقات مدیریت بیمارستانی در خصوص جهت گیری های مرکز  و برنامه استراتژیک آن توضیحاتی ارائه نمودند.
در ادامه اعضای جلسه در این خصوص به بحث و ارائه نظر پرداختند. سپس طرح های تحقیقاتی ارائه شده بررسی شدند و تعدادی از آنها با نظر اعضای شورا تصویب گردید.