انعقاد تفاهم نامه همکاری بین مرکز تحقیقات مدیریت بیمارستانی و مرکز تحقیقات بیمه سلامت

به منظور ایجاد زمینه همکاری های علمی-تحقیقاتی و بهره مندی از ظرفیت ها و توانایی های علمی-پژوهشی، تفاهم نامه ای بین مرکز ملی تحقیقات بیمه سلامت و مرکز تحقیقات مدیریت بیمارستانی منعقد گردید.

بر طبق این تفاهم نامه زمینه های همکاری دو مرکز عبارتند از:

  • طراحی و اجرای برنامه های پژوهشی مشترک
  • طراحی و اجرای برنامه های آموزشی تخصصی مشترک
  • طراحی و برگزاری نشست ها و همایش های مشترک
  • همکاری در زمینه ترجمان دانش و تولیدات علمی
  • ارایه خدمات مشاوره ای
  • هدایت پایان نامه های دانشجویی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در راستای نیاز های تحقیقاتی مرکز ملی تحقیقات بیمه سلامت
  • تبادل اطلاعات علمی و پژوهشی بین اعضای هیات علمی بین دو مرکز
  • تبادل بانک های اطلاعاتی (طرح های پژوهشی، پایان نامه ها، کتابخانه دیجیتال و ...)

مدت این تفاهم نامه از تاریخ 1399/04/01 به مدت 5 سال می باشد و به منظور عملیاتی شدن مواد این تفاهم نامه هر یک از طرفین گزارش اقدامات انجام شده از سوی نماینده خود را هر شش ماه به روسای مرکز همکار ارائه خواهد کرد.