ابلاغ معاونت پژوهشی مرکز تحقیقات مدیریت بیمارستانی

سرکار خانم دکتر ژاله عبدی
استادیار محترم پژوهشی موسسه ملی تحقیقات سلامت

با عنایت به تجارب و توان علمی و پژوهشی سرکارعالی،  به موجب این ابلاغ به عنوان معاون پژوهشی مرکز تحقیقات مدیریت بیمارستانی منصوب می گردید تا برابر مقررات و شرح وظائف موجود ارائه خدمت نمایید.
اهم اقداماتی که انتظار می رود به آن اهتمام ورزید به شرح زیر است:

  • استفاده از ظرفیت های ملی و بین المللی در راستای ارتقا کیفیت پژوهش
  • اخلاق مداری در پژوهش
  • انتخاب وانجام  پژوهش های کاربردی در مرکز
  • هماهنگی درون بخشی و برون بخشی با کلیه دستگاه های مرتبط
  • ارتباط فعال با سایر مراکز تحقیقاتی داخلی و خارجی به ویژه مراکز تحقیقاتی نظام سلامت
  • فعال سازی و به روز رسانی مجله تحقیقات بیمارستانی مرکز
  • جذب حداکثری نخبگان جوان و پژوهشگران توانمند در راستای انجام تحقیقات کاربردی
  • همکاری مستمر با وزارت بهداشت در راستای شناسایی و انجام تحقیقات و پروژه های کاربردی مورد نظر وزارت

از درگاه ایزد  منان موفقیت و سربلندی سرکارعالی را در راستای انجام وظائف محوله مسئلت می نمایم.

دکتر حمید پوراصغری
رییس مرکز تحقیقات مدیریت بیمارستانی