برگزاری کارگاه با عنوان «مديريت يکپارچه اعتباربخشی بيمارستانی مبتنی بر داشبورد BSC»

کارگاه «مديريت يکپارچه اعتباربخشی بيمارستانی مبتنی بر داشبورد BSC»

مرکز تحقیقات مدیریت بیمارستانی کارگاهی با عنوان «مديريت يکپارچه اعتباربخشی بيمارستانی مبتنی بر داشبورد BSC» در تاریخ ۳۰ مرداد ۱۳۹۳ در سالن آموزش بیمارستان شهید هاشمی نژاد برگزار نمود.

در این کارگاه امکان حضور و ثبت نام رشته های مختلف شاغل در بیمارستان فراهم بود و شرکت کنندگان از طریق ثبت نام در سامانه آموزش مداوم جامعه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران از ۵/۳ امتیاز بازآموزی بهره مند می شدند.

اساتید مدرس این کارگاه شامل متخصصان سازنده این داشبور و متخصصان هر یک از محور های اصلی اعتباربخشی بودند.