انتخاب مرکز تحقيقات مديريت بيمارستانی بعنوان مرکز برتر دانشگاه

انتخاب مرکز تحقيقات مديريت بيمارستانی بعنوان يکی از مراکز تحقيقات برتر دانشگاه در سال ۱۳۹۲

مراسم جشن روز پژوهش وتقدير از پژوهشگران و مراكز تحقيقاتي برتر دانشگاه علوم پزشکی ایران روز شنبه 23 آذرماه با حضوردکتر ملک زاده معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت و دکتر سید جواد حاجی میر اسماعیل سرپرست دانشگاه با حضور پر نشاط اساتید ، مدیران ، کارکنان ، دانشجویان و پژوهشگران دتدانشگاه و مسئولین معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت برگزار شد.

چهار مرکز از مراکز تحقیقاتی دانشگاه که در ارزشیابی مراکز تحقیقاتی کشور در سال ۱۳۹۱ دارای بالاترین امتیاز خام ارزشیابی بودند به عنوان مراکز تحقیقاتی برتر شناخته شدند.

دکتر پژمان شادپور رئیس مرکز تحقیقات مدیریت بیمارستانی با حضور در این جشن لوح تقدیر و اعتبار پژوهشی تخصیص یافته را دریافت نمودند.