برگزاری تور علمی-تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی تهران توسط مرکز تحقیقات مدیریت بیمارستانی

روز پنجشنبه 1390/07/28 تور علمی تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد و اعضای کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه جهت بازدید از بخش های منتخب، به مرکز هاشمی نژاد ومحب اعزام شدند.

در ابتدای برنامه بعد از تلاوت آياتی چند از کلام الله مجيد،آقای مهدی برزگر مدیر مرکز تحقیقات مدیریت بیمارستانی و دکتر طبيبی عضو هيئت علمی دانشگاه، در باب معرفی مرکز تحقيقات مديريت بيمارستانی و فلسفه وجودی آن سخنانی را ايراد کردند.

در ادامه مهندس عراقی در راستای اهداف برگزاری اين بازديد بصورت پرسش و پاسخ از مدعوين مطالبی را عنوان کردند. در ادامه بعد از پذيرايی، شرکت کننده گان در تيم های جداگانه به بازديد از بخش های منتخب بيمارستان شهيد هاشمی نژاد و محب فرستاده شدند.