انجام پروژه تحقيقاتی رتبه بندی وب سایت بيمارستانهای ايران توسط مرکز تحقيقات مديريت بيمارستانی

پروژه تحقيقاتی رتبه بندی وب سایت بيمارستانهای ايران توسط آقای دکتر بابک تيمورپور يکی اعضای هيئت علمی مرکز تحقيقات در فروردين ماه سال ۱۳۹۰ انجام شد.