جلسات شورای پژوهشی

تقویم جلسات شورای پژوهشی مرکز تحقیقات طب پیشگیری و سلامت جمعیت در سال ۹۹
 
نوبت اول
مهلت پایانی ارسال و ثبت طرح ها در سامانه پژوهشیار جهت رنک اول ۹۹/۰۳/۲۰
زمان جلسه شورای پژوهشی مرکز برای بررسی طرح های ارسالی رنک اول
(روز شنبه ساعت ۱۵-۱۳)
۹۹/۰۴/۰۷
نوبت دوم مهلت پایانی ارسال و ثبت طرح ها در سامانه پژوهشیار جهت رنک دوم ۹۹/۰۶/۲۰
زمان جلسه شورای پژوهشی مرکز برای بررسی طرح های ارسالی رنک دوم
(روز شنبه  ساعت ۱۵-۱۳)
۹۹/۰۷/۰۵
نوبت سوم مهلت پایانی ارسال و ثبت طرح ها در سامانه پژوهشیار جهت رنک سوم ۹۹/۰۹/۲۰
زمان جلسه شورای پژوهشی مرکز برای بررسی طرح های ارسالی رنک سوم
(روز شنبه ساعت ۱۵-۱۳)
۹۹/۱۰/۰۶