همایش های برگزار شده

سمینار مدیریت بیمارستانی
اردیبهشت ۸۴
چاکسر
نحوه تدوین استراتژی
آذر ۸۴
چاکسر
سمینار رویکردهای نوین مدیریتی
آبان ۸۵
چاکسر
سمینار مدیریت ارتباطات سازمانی
بهمن ۸۵
توچال
سمینار نوآوری ارزش (Value Innovation)
۲۸-۲۶اردیبهشت ۸۶
چاکسر
سمینار نوآوری و خلاقیت در اداره بیمارستانها
۴-۲ آبان ۸۷
یزد
همایش چالش های فرا روی بیمارستانهای حال و آینده
۲۹-۲۸ آبان ۸۸
جزیره کیش
همایش هم اندیشی روسا و مدیران بیمارستانها
آذر ماه ۸۹
تهران
رویکردهای نوین مدیریت خلاق در تحول سازمانی
۲۱بهمن ۸۹
تهران
سمینار توسعه فرهنگ سازمانی
آبان ۸۹
چاکسر
سمینار ارتباطات موثر
اردیبهشت ۹۰
چاکسر
سمینار مدیریت رفتار سازمانی
خرداد ۹۰
چاکسر
همایش مدیریت ناب
خرداد ۹۰
چاکسر
توسعه منابع انسانی گامی به سوی آینده
۱۱ تير ۹۰
تهران
همايش ارزش آفريني مستمر مبتني بر تفكر ناب در مديريت بيمارستاني
۹ و ۱۰ آذر ۹۰
تهران
سمینار مدیریت بیمارستانی و حاکمیت بالینی
آذر ماه ۹۰
کردان
های ارتیاطات و اخلاق بیمارستانی
اردیبهشت و خرداد ۹۱
چاکسر
نقش رهبري و منابع انساني در اعتبار بخشي بيمارستاني
۱۸و ۱۹تير ماه ۹۱
تهران