رسالت و چشم انداز

رسالت

ارتقاء سطح دانش و مهارت تخصصي عرصه مديريت بيمارستاني از طريق پژوهش، ارائه الگو، اجرای راهکارهاي علمي و عملی خلاق مبتني بر شواهد به منظور بهبود مستمر عملکرد بيمارستانی

دورنما

برترين مرجع مديريت بيمارستانی ايران 

 

ارزشها

 

  • همدلي و مسئوليت پذيري
  • ارزش آفريني مستمر
  • روزآمدي و نوآوري
  • توسعه مشارکت ها و مشتري مداري
  • دانايي محوري  و کمال طلبي