اعضاء مرکز

دکتر پژمان شادپور
ریاست مرکز تحقیقاتی
دکتر محمد مهدی سپهری
قائم مقام و معاون پژوهشی
فاطمه سمنانی
مدیر مرکز
دکتر سیدجمال الدین طبیبی
اعضای هیئت علمی
یاسر مباشری
مدیر اجرایی
دکتر الهام افضل
مسئول پژوهش
مهندس روح انگیز اسدی
کارشناس پژوهش
مهندس محمود متین
مسئول IT
لیلا لک
دبیر مرکز