اعضاء مرکز

دکتر پژمان شادپور

ریاست مرکز تحقیقات مدیریت بیمارستانی

دکتر محمدمهدی سپهری

قائم مقام و معاون پژوهشی مرکز تحقیقات مدیریت بیمارستانی

خانم لیلا لک

مسئول دفتر مرکز تحقیقات مدیریت بیمارستانی

 

مهندس روح انگیز اسدی

مسئول پژوهش و ژورنال مرکز تحقیقات مدیریت بیمارستانی

 

مهندس محمود متین

مسئول فناوری اطلاعات مرکز تحقیقات مدیریت بیمارستانی