معرفی مرکز

صعود در مسیر تعالی در مرکز فوق تخصصی شهید هاشمی نژاد و بیمارستان محب مهر، و حصول دستاورد های موفقیت آمیز و اخذ مدارج عالی در کیفیت خدمات درمانی توسط این دو بیمارستان، لزوم تاسیس یک مرکز علمی و تحقیقاتی پیشرو در راستای بومی سازی، مستند سازی، تولید دانش منتج از این تجارب، و توسعه و تسری آن به سایر بیمارستانها و مراکز درمانی کشور را در جوار این دو مرکز درمانی، ضروری نمود.

از این رو در تاریخ 31/5/88 و به استناد رای صادره در یکصد و نود و هفتمین جلسه شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی و با امضای وزیر وقت بهداشت، مرکز تحقیقات مدیریت بیمارستانی مورد موافقت اصولی قرار گرفت تا با تکیه بر دانش و تجربه نخبگان نظام سلامت و درمان کشور و بهره گیری از توان علمی و تجربی اساتید هیئت علمی، در مسیر ارتقاء دانش مدیران بیمارستانهای کشور و توسعه و تسری این دانش به دیگر خبرگان و علاقمندان و نیز تعالی نظام درمان کشور گامی موثر برداشته شود.