سامانه مديريت همايش ها

سامانه مديريت همايش ها

همواره يکی از دغدغه های مسئولين و برگزار کنندگان همايش ها، انجام به موقع فرآيندهای همايش بوده است. در کنار کارهای اجرايي مربوط به برگزاری همايش که پروسه هايي زمان گير ميباشند، انجام فرآيندهای اصلی مربوط برگزاری همايش مانند:

1. اطلاع رسانی درباره همايش و اعلام فراخوان ها.
2. نحوه گردش کار و نحوه شرکت در همايش.
3. ثبت نام از شرکت کنندگان در همايش.
4. دريافت مقالات از ارائه دهندگان مقالات.
5. برقراری ارتباط با داوران و کميته علمی همايش و ارسال و دريافت نتايج داوری مقالات.
6. اطلاع رسانی درباره مقالات پذيرفته شده و اعلام اصلاحات مربوط به مقالات دارای نقص.