طرح های پژوهشی

ردیف عنوان تاریخ ارسال وضعیت نوع مطالعه
1 تاثیر اجرای پروژه‌ی PPP بر فرآیند آموزشی دستیاران ارولوژی در بیمارستان شهید هاشمی نژاد 1397/05/29 درحال اقدام مقطعی
2 تشکیل دفتر هماهنگی مطالعات چند مرکزی اورولوژی 1397/05/14 درحال اقدام
3 تعیین میزان تاثیر عوامل موثر بر بازپذیرش بیماران بستری در بیمارستان شهید هاشمی نژاد بر پایه تحلیل سلسله مراتبی 1397/05/29 درحال اقدام کیفی
4 شبیه سازی فرایند پذیرش و بستری بیماران بخش ICU بیمارستان هاشمی نژاد 1397/05/29 درحال اقدام مقطعی
5 عنوان فارسی طرح: طراحی سامانه رجیستری داده سنگ شکن برون اندامی با محوریت داده کاوی و پردازش تصاویر پزشکی 1398/03/12 درحال اقدام تولیدی ( ساخت یا طراحی تجهیزات. نرم افزار ...)
6 مطالعه اثربخشی مددکاری اجتماعی برکیفیت فرآیند درمان بیماران دیالیز مرکز فوق تخصصی شهید هاشمی نژاد تهران 1397/06/03 درحال اقدام کیفی
7 مطالعه امکان پذیری استقرار سامانه پایش بیماران دیالیزی بر پایه اینترنت سلامت در بیمارستان 1398/03/12 درحال اقدام تولیدی ( ساخت یا طراحی تجهیزات. نرم افزار ...)
8 : ارایه مدلهای داده کاوی برای خوشه بندی و تحلیل کیفیت زندگی بیماران مبتلا به بیماری مالتیپل اسکلروزیس 1397/12/25 خاتمه یافته مقطعی
9 ارایه مدلهای داده کاوی برای دسته بندی و شناسایی متغیرهای تمایزگذار برای تشخیص افتراقی بیماری سل ریوی از عفونت ریه 1397/12/25 خاتمه یافته مقطعی
10 ارائه الگوی سبک رهبری جهت بیمارستان های مستقل در دانشگاه علوم پزشکی ایران 1398/04/02 خاتمه یافته کیفی
11 ارائه مدل رتبه بندی تامین کنندگان خدمات قابل برون سپاری در بیمارستانها با استفاده از مدلAHP 1397/08/02 خاتمه یافته مقطعی
12 ارزیابی پذیرش و بستری غیرمقتضی براساس پروتکل ارزیابی مناسبت  و محاسبه بار مالی ناشی از آن در مرکز آموزشی ،  درمانی هاشمی نژاد 1397/08/07 خاتمه یافته مقطعی
13 آینده نگاری بیمارستان های  عمومی در ایران  از منظر فناوری 1398/03/22 خاتمه یافته کیفی
14 بخش بندی بازار توریسم درمانی در ایران 1391/10/19 خاتمه یافته تجربی
15 برآورد زمان انتظار مراجعین به درمانگاه بیمارستان شهید هاشمی نژاد با استفاده از نظریه صف 1397/08/02 خاتمه یافته مقطعی
16 بررسی ارتباط سلامت سازمانی با بهره وری نیروی انسانی در بیمارستانهای یکی از دانشگاههای علوم پزشکی در شهر تهران 1397/08/02 خاتمه یافته مقطعی
17 بررسی تاثیر مدیریت کیفیت استراتژیک بر عملکرد بیمارستان شهید هاشمی نژاد تهران در سال 94 - 1392 1391/09/28 خاتمه یافته تجربی
18 بررسی خطاهای هرگز-نباید  در اتاق عمل مرکز فوق تخصصی شهید هاشمی نژاد: ریشه یابی و ارائه راهکارها 1397/07/16 خاتمه یافته کیفی
19 بررسی روند سنجش رضایتمندی بیماران بستری  بر اساس مدل تلفیقی  ECSI, EFQM, BSC در 7 سال گذشته(1387 -1393) در مرکز فوق تخصصی هاشمی نژاد 1397/08/02 خاتمه یافته مقطعی
20 بررسی مدل اجرای نظام پیشنهادات در بیمارستان شهید هاشمی نژاد 1397/07/22 خاتمه یافته مقطعی
21 بررسی مزایای مشارکت بخش دولتی و غیردولتی و مطالعه روند شاخصها در یک نمونه موردی بیمارستانی 1394/06/21 خاتمه یافته مقطعی
22 بررسی میزان بروز غیبت از کار ناشی از بیماری و عوامل مرتبط با آن در بین پرستاران بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی ایران؛ 1393 1397/08/02 خاتمه یافته مقطعی
23 برنامه ریزی، طراحی سناریو و تمرین عملیات مقابله با بلایا در بیمارستان هاشمی نژاد تهران، 1391 1397/05/14 خاتمه یافته مقطعی
24 بهبود فرایند آموزش تغذیه بیماران دیالیزی در مرکز فوق تخصصی شهید هاشمی نژاد 1398/04/04 خاتمه یافته کیفی
25 بهبود و بازطراحی فرایند کنسلی عملهای سرپایی در بخش سهیل 1398/04/01 خاتمه یافته بررسی موارد
26 بومی سازی و استانداردسازی پرسشنامه سنجش رضایتمندی بیماران بستری بر اساس مدل اروپایی ECSI 1397/08/02 خاتمه یافته مقطعی
27 پیاده سازی مدل گانگ هو  در جهت توسعه و بهبود عملکرد و مشارکت سازمانی در بیمارستان شهید هاشمی نِژاد 1398/06/25 خاتمه یافته مقطعی
28 تاثیر آموزش روش های ارتباط با بیماران در بیمارستان بر رضایت ایشان براساس الگوی اناگرام 1397/08/07 خاتمه یافته تجربی
29 تاثیر چک لیست جراحی ایمن بر میزان مرگ و میر و عوارض  بیماران جراحی شده در یک مرکز آموزشی درمانی منتخب دانشگاه علوم پزشکی ایران 1397/08/02 خاتمه یافته مقطعی
30 تاثیر رابطه سرمایه اجتماعی و تعهد سازمانی بر سکوت سازمانی در بیمارستانهای شهید هاشمی نژاد و فیروزگر 1397/08/02 خاتمه یافته مقطعی
31 تاثیر رابطه سرمایه اجتماعی و تعهد سازمانی بر سکوت سازمانی در بیمارستانهای شهید هاشمی نژاد و فیروزگر 1393/04/07 خاتمه یافته مقطعی
32 تاثیر سبک رهبری سرپرستاران بر خوداظهاری خطاهای بالینی پرستاران در مرکز آموزشی درمانی شهید هاشمی نژادو بیمارستان محب کوثر 1397/08/02 خاتمه یافته مقطعی
33 تاثیر هوش معنوی بر ارتباطات اثربخش در پرستاران مرکز فوق تخصصی شهید هاشمی نژاد 1397/08/07 خاتمه یافته مقطعی
34 تعیین تاثیر طرح تحول نظام سلامت بر شیوع زایمان طبیعی و سزارین و مقایسه هزینه های دو روش در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی ایران 1397/05/16 خاتمه یافته مقطعی
35 تعیین معیار های تصمیم گیری مدیریت در مرکز فوق تخصصی هاشمی نژاد با استفاده از CA-ANP Method 1397/08/02 خاتمه یافته مقطعی
36 رابطه استرس شغلی با تمایل به ترک خدمت در کارکنان بیمارستان محب کوثر 1398/05/08 خاتمه یافته مقطعی
37 رابطه بین نتایج دو ابزار سنجش فرهنگ  ایمنی بیمار در بخش های اورژانس و مراقبت های ویژه بیمارستان های تخصصی و فوق تخصصی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران 1397/08/02 خاتمه یافته مقطعی
38 رابطه کیفیت زندگی کاری با میزان تعارض کار-خانواده در پرستاران زن شاغل مراکز آموزشی درمانی تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه علوم پزشکی ایران: 1393 1397/08/02 خاتمه یافته مقطعی
39 رابطه مراقبت بیمار محور با توانمند سازی بیمار و پیامد های سلامتی در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران 1397/08/07 خاتمه یافته مقطعی
40 سنجش میزان موفقیت درمان روش سنگ شکن برون اندامی برپایه واکاوی تصاویر سی تی اسکن بدون کنتراست و داده کاوی 1397/08/02 خاتمه یافته مقطعی
41 شبیه سازی فرایند پذیرش و بستری بیماران بخش جراحی قلب بیمارستان محب 1397/05/16 خاتمه یافته مقطعی
42 شناسایی مهمترین مراحل خطاسازی  در فرایند دارودهی در بخشهای بستری بیمارستانی 1397/08/02 خاتمه یافته کیفی
43 شناسایی موانع بهبود فرایندی مدیریت عفونتهای بیمارستانی 1397/08/02 خاتمه یافته کیفی
44 طراحی الگوی برون‏سپاری خدمات در بیمارستانهای دولتی ایران 1397/08/02 خاتمه یافته مقطعی
45 طراحی مدل ارزیابی عملکرد کارکنان بر اساس قابلیتها و توانمندی کارمندان در مرکز فوق تخصصی هاشمی نژاد 1397/08/02 خاتمه یافته کیفی
46 طراحی مدل برندینگ برای بیمارستانهای دولتی ایران 1397/08/02 خاتمه یافته مقطعی
47 طراحی مدل توسعه یافته کارت امتیازی متوازن جهت ارزیابی عملکرد مرکز فوق تخصصی شهید هاشمی نژاد با استفاده از EFQM ، استاندارد اعتباربخشیJCI و حاکمیت بالینی 1397/08/02 خاتمه یافته تولیدی(ساخت یا طراحی تجهیزات یا نرم افزار)
48 طراحی مدل چرخه رفت و برگشت بیماران از ICU  به مراکز خدمات پاراکلینیکی بیمارستان 1397/12/25 خاتمه یافته کیفی
49 طراحی مدل راهبردی پرداخت مبتنی بر عملکرد برای بیمارستانهای دولتی ایران 1397/08/02 خاتمه یافته مقطعی
50 طراحی مدل سنجش عملکرد استادان بر پایه شاخص های مدیریت بیمارستانی، آموزشی، پژوهشی و درمانی با رویکرد تحلیل سلسله مراتبی فازی 1397/08/02 خاتمه یافته تولیدی(ساخت یا طراحی تجهیزات یا نرم افزار)
51 طراحی مدل کاهش زمان انتظار و صف انتظار بیماران در سونوگرافی 1398/03/22 خاتمه یافته مقطعی
52 طراحی مدل گردش ابزار جراحی در بیمارستان 1397/08/02 خاتمه یافته مقطعی
53 طراحی مدل گردش ابزار جراحی در بیمارستان 1394/11/11 خاتمه یافته مقطعی
54 طراحی مدل مفهومی دهکده سلامت با تمرکز بر سالمندان و توریست درمانی 1398/02/08 خاتمه یافته کیفی
55 طراحی مدل موجودی در بانک خون بیمارستان 1397/08/02 خاتمه یافته مقطعی
56 طراحی مدل همکاری در زنجیره تامین دو سطحی در قراردادهای برون سپاری خدمات بیمارستانی با استفاده از رویکرد Game theory 1395/02/21 خاتمه یافته مقطعی
57 طراحی مدل واکافت رضایتمندی بیماران بستری بر پایه داده کاوی 1397/08/02 خاتمه یافته کیفی
58 طراحی نظام جانشین پروری مشاغل مدیریتی بالینی برای بیمارستانهای دولتی 1398/07/24 خاتمه یافته مقطعی
59 طراحی و استقرار سامانه مدیریت آموزش عملی دستیاران اورولوژی 1398/02/21 خاتمه یافته تولیدی(ساخت یا طراحی تجهیزات یا نرم افزار)
60 طراحی و پیاده سازی سامانه ارزشیابی فعالیتهای استادان پزشکی در بیمارستان بر اساس معیارهای درمانی، آموزشی و پژوهشی 1397/08/02 خاتمه یافته مقطعی
61 طراحی و تدوین مدل کاربردی عوامل موثر بر ایجاد و اجرای مشارکت بخش دولتی و غیردولتی برای بیمارستانهای ایران 1397/08/02 خاتمه یافته مقطعی
62 مدیریت ناب در کاهش زمان انتظار بیماران اورژانس بیمارستان های فوق تخصصی: مطالعه موردی بیمارستان شهید هاشمی نژاد تهران 1398/05/08 خاتمه یافته مقطعی
63 مستندسازی فرایند تبدیل بخش غیر درمانی کترینگ به بخش درمانی در بیمارستان هاشمی نِژاد 1397/08/02 خاتمه یافته مقطعی
64 مطالعه تطبیقی مشارکت بخش عمومی و خصوصی در بیمارستان های منتخب و ارائه الگو برای بخش درمان ایران 1392/08/06 خاتمه یافته
65 مطالعه و بررسی چگونگی بهره مندی از فناوری IOH در مدیریت جریان محصولات خونی در بانک خون بیمارستان 1397/12/25 خاتمه یافته بررسی تستها یا روشها
66 مقایسه  روشهای کاتترگذاری و فیستول گذاری در بیماران دیالیزی 1397/07/14 خاتمه یافته تجربی
67 موردکاوی الگوی مجموعه بیمارستانهای محب: محب مهر-محب کوثر-محب یاس 1397/08/02 خاتمه یافته کیفی