طرح های پژوهشی

طرح های مصوب دانشگاه

ردیف عنوان طرح مجری اول طرح محل کار/تحصیل تاریخ ارسال
1 تعیین میزان تاثیر عوامل موثر بر بازپذیرش بیماران بستری در بیمارستان شهید هاشمی نژاد بر پایه تحلیل سلسله مراتبی دکتر شادپور مرکز تحقیقات مدیریت بیمارستانی 28/4/1396
2 مدیریت ناب در کاهش زمان انتظار بیماران اورژانس بیمارستان شهید هاشمی نژاد تهران مهدی برزگر مرکز تحقیقات مدیریت بیمارستانی 2/5/1396
3 مقایسه کفایت و هزینه روشهای کاتترگذاری و فیستول گذاری در بیماران دیالیزی محمدجوادسلیمانی دانشکده پزشکی 25/4/1396
4 بهبود و بازطراحی فرایند کنسلی عملهای سرپایی در بخش سهیل مسعود اعتمادیان دانشکده پزشکی 24/4/1396
5 طراحی نظام جانشین پروری مشاغل مدیریتی بالینی برای بیمارستانهای دولتی مهدی برزگر مرکز تحقیقات مدیریت بیمارستانی 26/4/1396

طرح های درحال اجرا

ردیف عنوان فارسي مجري اول محل کار/تحصیل تاريخ ارسال
1 طراحی مدل مفهومی دهکده سلامت با تمرکز بر سالمندان و توریست درمانی  مسعود اعتمادیان  دانشکده پزشکی
2 رابطه استرس شغلی با میزان رضایت شغلی و تمایل به ترک خدمت در کارکنان بیمارستان محب کوثر  مهدی برزگر  مرکز تحقیقات مدیریت بیمارستانی
3 آینده نگاری بیمارستان های عمومی در ایران از منظر فناوری  محمدمهدی سپهری  مرکز تحقیقات مدیریت بیمارستانی
4 طراحی و استقرار سامانه مدیریت آموزش عملی دستیاران  پژمان شادپور  مرکز تحقیقات مدیریت بیمارستانی
5 پیاده سازی مدل گانگ هو در جهت توسعه و بهبود عملکرد و مشارکت سازمانی در بیمارستان شهید هاشمی نِژاد  فاطمه سمنانی  مرکز تحقیقات مدیریت بیمارستانی
6 بررسی مدل اجرای نظام پیشنهادات در بیمارستان شهید هاشمی نژاد  فاطمه سمنانی  مرکز تحقیقات مدیریت بیمارستانی
7 طراحی و پیاده سازی سامانه ارزشیابی فعالیتهای استادان پزشکی در بیمارستان بر اساس معیارهای درمانی، آموزشی و پژوهشی  پژمان شادپور  مرکز تحقیقات مدیریت بیمارستانی
8 طراحی مدل سنجش عملکرد استادان بر پایه شاخص های مدیریت بیمارستانی، آموزشی، پژوهشی و درمانی با رویکرد تحلیل سلسله مراتبی فازی  محمد مهدی سپهری  مرکز تحقیقات مدیریت بیمارستانی
9 سنجش میزان موفقیت درمان روش سنگ شکن برون اندامی برپایه واکاوی تصاویر سی تی اسکن بدون کنتراست و داده کاوی محمدجواد سلیمانی دانشكده پزشكي ۱۳۹۵/۰۱/۳۱
10 طراحی مدل گردش ابزار جراحی در بیمارستان محمد مهدی سپهری م ت. مديريت بيمارستاني ۱۳۹۴/۱۰/۱۴
11 طراحی مدل موجودی در بانک خون بیمارستان محمد مهدی سپهری م ت. مديريت بيمارستاني ۱۳۹۴/۱۰/۱۲
12 طراحی مدل همکاری در زنجیره تامین دو سطحی در قراردادهای برون سپاری خدمات بیمارستانی با استفاده از رویکرد Game theory محمد مهدی سپهری م ت. مديريت بيمارستاني ۱۳۹۴/۱۰/۱۲
13 شناسایی موانع بهبود فرایندی مدیریت عفونتهای بیمارستانی محمد مهدی سپهری م ت. مديريت بيمارستاني ۱۳۹۴/۰۵/۲۶

طرهای خاتمه یافته

ردیف عنوان فارسي مجري اول /تحصیل
1 رابطه مراقبت بیمار محور با توانمند سازی بیمار و پیامد های سلامتی در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران بهرام فهندژ دلگشايي دانشكده مديريت و اطلاع رساني پزشكي ۱۳۹۲/۰۶/۱۳
2 شبیه سازی فرایند پذیرش و بستری بیماران بخش ICU بیمارستان هاشمی نژاد محمود رضا گوهري ۱۳۹۱/۰۹/۲۱
3 برآورد زمان انتظار مراجعین به درمانگاه بیمارستان شهید هاشمی نژاد با استفاده از نظریه صف محمود رضا گوهري ۱۳۹۱/۰۷/۰۶
4 طراحی مدل کاهش زمان انتظار و صف انتظار بیماران در سونوگرافی محمد مهدی سپهری م ت. مديريت بيمارستاني ۱۳۹۴/۰۸/۰۴
5 مستندسازی فرایند تبدیل بخش غیر درمانی کترینگ به بخش درمانی در بیمارستان هاشمی نِژاد محمدجواد سلیمانی دانشكده پزشكي ۱۳۹۴/۰۵/۲۶
6 بومی سازی و استانداردسازی پرسشنامه سنجش رضایتمندی بیماران بستری بر اساس مدل اروپایی ECSI فاطمه سمنانی م ت. مديريت بيمارستاني ۱۳۹۴/۰۴/۰۴
7 طراحی و تدوین مدل کاربردی عوامل مؤثر بر ایجاد و اجرای مشارکت بخش دولتی و غیردولتی برای بیمارستانهای ایران مهدی برزگر م ت. مديريت بيمارستاني ۱۳۹۴/۰۴/۲۰
8 رابطه کیفیت زندگی کاری با میزان تعارض کار-خانواده در پرستاران زن شاغل مراکز آموزشی درمانی تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه علوم پزشکی ایران: 1393 سوگند توراني دانشكده مديريت و اطلاع رساني پزشكي ۱۳۹۳/۰۱/۲۴
9 بررسی میزان بروز غیبت از کار ناشی از بیماری و عوامل مرتبط با آن در بین پرستاران بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی ایران؛ 1393 سوگند توراني دانشكده مديريت و اطلاع رساني پزشكي ۱۳۹۲/۱۱/۱۲
10 ارزيابي پذيرش و بستري غيرمقتضي براساس پروتكل ارزيابي مناسبت و محاسبه بار مالی ناشی از آن در مرکز آموزشی ، درمانی هاشمي نژاد شیوا شایسته دانشكده مديريت و اطلاع رساني پزشكي ۱۳۹۲/۰۶/۱۳
11 تعیین معیار های تصمیم گیری مدیریت در مرکز فوق تخصصی هاشمی نژاد با استفاده از CA-ANP Method سوگند توراني دانشكده مديريت و اطلاع رساني پزشكي ۱۳۹۱/۰۷/۰۳
12 رابطه بین نتایج دو ابزار سنجش فرهنگ ایمنی بیمار در بخش هاي اورژانس و مراقبت های ویژه بیمارستان های تخصصی و فوق تخصصی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران سوگند توراني دانشكده مديريت و اطلاع رساني پزشكي ۱۳۹۱/۰۷/۰۱
13 طراحی مدل برندینگ برای بیمارستانهای دولتی ایران فاطمه سمنانی م ت. مديريت بيمارستاني ۱۳۹۵/۰۱/۲۳
14 طراحی مدل واکافت رضایتمندی بیماران بستری بر پایه داده کاوی محمد مهدی سپهری م ت. مديريت بيمارستاني ۱۳۹۴/۰۵/۲۶
15 ارائه مدل رتبه بندی تأمین کنندگان خدمات قابل برون سپاری در بیمارستانها با استفاده از مدلAHP مسعود اعتمادیان دانشكده پزشكي ۱۳۹۴/۰۵/۲۱
16 بررسی ارتباط سلامت سازمانی با بهره وری نیروی انسانی در بیمارستانهای یکی از دانشگاههای علوم پزشکی در شهر تهران مهدی برزگر م ت. مديريت بيمارستاني ۱۳۹۴/۰۵/۱۴
17 طراحی مدل توسعه یافته کارت امتیازی متوازن جهت ارزیابی عملکرد مرکز فوق تخصصی شهید هاشمی نژاد با استفاده از EFQM ، استاندارد اعتباربخشیJCI و حاکمیت بالینی فاطمه سمنانی م ت. مديريت بيمارستاني ۱۳۹۴/۰۴/۰۲
18 طراحی الگوی برون‏سپاری خدمات در بیمارستانهای دولتی ایران پژمان شادپور م ت. مديريت بيمارستاني ۱۳۹۴/۰۴/۰۲
19 تأثير رابطه سرمايه اجتماعي و تعهد سازماني بر سكوت سازماني در بيمارستانهاي شهيد هاشمي نژاد و فیروزگر سوگند توراني دانشكده مديريت و اطلاع رساني پزشكي ۱۳۹۳/۰۱/۲۴
20 تاثیر چک لیست جراحی ایمن بر میزان مرگ و میر و عوارض بیماران جراحی شده در یک مرکز آموزشی درمانی منتخب دانشگاه علوم پزشکی ایران پوران رئيسي دهكردي دانشكده مديريت و اطلاع رساني پزشكي ۱۳۹۲/۰۹/۱۸
21 بررسی روند سنجش رضایتمندی بیماران بستری بر اساس مدل تلفیقی ECSI, EFQM, BSC در 7 سال گذشته(1387 -1393) در مرکز فوق تخصصی هاشمی نژاد فاطمه سمنانی م ت. مديريت بيمارستاني ۱۳۹۴/۰۴/۲۲