طرح های پژوهشی

ردیف عنوان جایگاه تاریخ ارسال وضعیت تاریخ پایان کارشناسی سیستم نوع مطالعه
1 تاثیر اجرای پروژه‌ی PPP بر فرآیند آموزشی دستیاران ارولوژی در بیمارستان شهید هاشمی نژاد م ت. مدیریت بیمارستانی 1397/05/29 درحال اقدام طرح پژوهشی مقطعی
2 تشکیل دفتر هماهنگی مطالعات چند مرکزی اورولوژی م ت. مدیریت بیمارستانی 1397/05/14 درحال اقدام طرح اچ اس آر
3 تعیین میزان تاثیر عوامل موثر بر بازپذیرش بیماران بستری در بیمارستان شهید هاشمی نژاد بر پایه تحلیل سلسله مراتبی م ت. مدیریت بیمارستانی 1397/05/29 درحال اقدام طرح پژوهشی کیفی
4 شبیه سازی فرایند پذیرش و بستری بیماران بخش ICU بیمارستان هاشمی نژاد م ت. مدیریت بیمارستانی 1397/05/29 درحال اقدام طرح پژوهشی مقطعی
5 عنوان فارسی طرح: طراحی سامانه رجیستری داده سنگ شکن برون اندامی با محوریت داده کاوی و پردازش تصاویر پزشکی م ت. مدیریت بیمارستانی 1398/03/12 درحال اقدام طرح پژوهشی تولیدی ( ساخت یا طراحی تجهیزات. نرم افزار …)
6 مطالعه اثربخشی مددکاری اجتماعی برکیفیت فرآیند درمان بیماران دیالیز مرکز فوق تخصصی شهید هاشمی نژاد تهران م ت. مدیریت بیمارستانی 1397/06/03 درحال اقدام طرح پژوهشی کیفی
7 مطالعه امکان پذیری استقرار سامانه پایش بیماران دیالیزی بر پایه اینترنت سلامت در بیمارستان م ت. مدیریت بیمارستانی 1398/03/12 درحال اقدام طرح پژوهشی تولیدی ( ساخت یا طراحی تجهیزات. نرم افزار …)
8 : ارایه مدلهای داده کاوی برای خوشه بندی و تحلیل کیفیت زندگی بیماران مبتلا به بیماری مالتیپل اسکلروزیس م ت. مدیریت بیمارستانی 1397/12/25 خاتمه یافته 1397/12/26 طرح پژوهشی مقطعی
9 ارایه مدلهای داده کاوی برای دسته بندی و شناسایی متغیرهای تمایزگذار برای تشخیص افتراقی بیماری سل ریوی از عفونت ریه م ت. مدیریت بیمارستانی 1397/12/25 خاتمه یافته 1398/03/28 طرح پژوهشی مقطعی
10 ارائه الگوی سبک رهبری جهت بیمارستان های مستقل در دانشگاه علوم پزشکی ایران م ت. مدیریت بیمارستانی 1398/04/02 خاتمه یافته 1398/07/25 طرح پژوهشی کیفی
11 ارائه مدل رتبه بندی تامین کنندگان خدمات قابل برون سپاری در بیمارستانها با استفاده از مدلAHP م ت. مدیریت بیمارستانی 1397/08/02 خاتمه یافته طرح پژوهشی مقطعی
12 ارزیابی پذیرش و بستری غیرمقتضی براساس پروتکل ارزیابی مناسبت  و محاسبه بار مالی ناشی از آن در مرکز آموزشی ،  درمانی هاشمی نژاد م ت. مدیریت بیمارستانی 1397/08/07 خاتمه یافته طرح پژوهشی مقطعی
13 آینده نگاری بیمارستان های  عمومی در ایران  از منظر فناوری م ت. مدیریت بیمارستانی 1398/03/22 خاتمه یافته 1398/03/26 طرح پژوهشی کیفی
14 بخش بندی بازار توریسم درمانی در ایران م ت. مدیریت بیمارستانی 1391/10/19 خاتمه یافته طرح پژوهشی تجربی
15 برآورد زمان انتظار مراجعین به درمانگاه بیمارستان شهید هاشمی نژاد با استفاده از نظریه صف م ت. مدیریت بیمارستانی 1397/08/02 خاتمه یافته طرح پژوهشی مقطعی
16 بررسی ارتباط سلامت سازمانی با بهره وری نیروی انسانی در بیمارستانهای یکی از دانشگاههای علوم پزشکی در شهر تهران م ت. مدیریت بیمارستانی 1397/08/02 خاتمه یافته طرح پژوهشی مقطعی
17 بررسی تاثیر مدیریت کیفیت استراتژیک بر عملکرد بیمارستان شهید هاشمی نژاد تهران در سال 94 – 1392 م ت. مدیریت بیمارستانی 1391/09/28 خاتمه یافته طرح پژوهشی تجربی
18 بررسی خطاهای هرگز-نباید  در اتاق عمل مرکز فوق تخصصی شهید هاشمی نژاد: ریشه یابی و ارائه راهکارها م ت. مدیریت بیمارستانی 1397/07/16 خاتمه یافته 1397/08/19 طرح پژوهشی کیفی
19 بررسی روند سنجش رضایتمندی بیماران بستری  بر اساس مدل تلفیقی  ECSI, EFQM, BSC در 7 سال گذشته(1387 -1393) در مرکز فوق تخصصی هاشمی نژاد م ت. مدیریت بیمارستانی 1397/08/02 خاتمه یافته طرح پژوهشی مقطعی
20 بررسی مدل اجرای نظام پیشنهادات در بیمارستان شهید هاشمی نژاد م ت. مدیریت بیمارستانی 1397/07/22 خاتمه یافته 1397/07/22 طرح پژوهشی مقطعی
21 بررسی مزایای مشارکت بخش دولتی و غیردولتی و مطالعه روند شاخصها در یک نمونه موردی بیمارستانی م ت. مدیریت بیمارستانی 1394/06/21 خاتمه یافته طرح پژوهشی مقطعی
22 بررسی میزان بروز غیبت از کار ناشی از بیماری و عوامل مرتبط با آن در بین پرستاران بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی ایران؛ 1393 م ت. مدیریت بیمارستانی 1397/08/02 خاتمه یافته طرح پژوهشی مقطعی
23 برنامه ریزی، طراحی سناریو و تمرین عملیات مقابله با بلایا در بیمارستان هاشمی نژاد تهران، 1391 م ت. مدیریت بیمارستانی 1397/05/14 خاتمه یافته طرح پژوهشی مقطعی
24 بهبود فرایند آموزش تغذیه بیماران دیالیزی در مرکز فوق تخصصی شهید هاشمی نژاد م ت. مدیریت بیمارستانی 1398/04/04 خاتمه یافته 1398/05/12 طرح پژوهشی کیفی
25 بهبود و بازطراحی فرایند کنسلی عملهای سرپایی در بخش سهیل م ت. مدیریت بیمارستانی 1398/04/01 خاتمه یافته 1398/04/02 طرح پژوهشی بررسي موارد
26 بومی سازی و استانداردسازی پرسشنامه سنجش رضایتمندی بیماران بستری بر اساس مدل اروپایی ECSI م ت. مدیریت بیمارستانی 1397/08/02 خاتمه یافته طرح پژوهشی مقطعی
27 پیاده سازی مدل گانگ هو  در جهت توسعه و بهبود عملکرد و مشارکت سازمانی در بیمارستان شهید هاشمی نِژاد م ت. مدیریت بیمارستانی 1398/06/25 خاتمه یافته 1398/06/31 طرح پژوهشی مقطعی
28 تاثیر آموزش روش های ارتباط با بیماران در بیمارستان بر رضایت ایشان براساس الگوی اناگرام م ت. مدیریت بیمارستانی 1397/08/07 خاتمه یافته طرح پژوهشی تجربی
29 تاثیر چک لیست جراحی ایمن بر میزان مرگ و میر و عوارض  بیماران جراحی شده در یک مرکز آموزشی درمانی منتخب دانشگاه علوم پزشکی ایران م ت. مدیریت بیمارستانی 1397/08/02 خاتمه یافته طرح پژوهشی مقطعی
30 تاثیر رابطه سرمایه اجتماعی و تعهد سازمانی بر سکوت سازمانی در بیمارستانهای شهید هاشمی نژاد و فیروزگر م ت. مدیریت بیمارستانی 1397/08/02 خاتمه یافته طرح پژوهشی مقطعی
31 تاثیر رابطه سرمایه اجتماعی و تعهد سازمانی بر سکوت سازمانی در بیمارستانهای شهید هاشمی نژاد و فیروزگر م ت. مدیریت بیمارستانی 1393/04/07 خاتمه یافته طرح پژوهشی مقطعی
32 تاثیر سبک رهبری سرپرستاران بر خوداظهاری خطاهای بالینی پرستاران در مرکز آموزشی درمانی شهید هاشمی نژادو بیمارستان محب کوثر م ت. مدیریت بیمارستانی 1397/08/02 خاتمه یافته طرح پژوهشی مقطعی
33 تاثیر هوش معنوی بر ارتباطات اثربخش در پرستاران مرکز فوق تخصصی شهید هاشمی نژاد م ت. مدیریت بیمارستانی 1397/08/07 خاتمه یافته طرح پژوهشی مقطعی
34 تعیین تاثیر طرح تحول نظام سلامت بر شیوع زایمان طبیعی و سزارین و مقایسه هزینه های دو روش در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی ایران م ت. مدیریت بیمارستانی 1397/05/16 خاتمه یافته 1398/03/28 طرح پژوهشی مقطعی
35 تعیین معیار های تصمیم گیری مدیریت در مرکز فوق تخصصی هاشمی نژاد با استفاده از CA-ANP Method م ت. مدیریت بیمارستانی 1397/08/02 خاتمه یافته طرح پژوهشی مقطعی
36 رابطه استرس شغلی با تمایل به ترک خدمت در کارکنان بیمارستان محب کوثر م ت. مدیریت بیمارستانی 1398/05/08 خاتمه یافته 1398/07/14 طرح پژوهشی مقطعی
37 رابطه بین نتایج دو ابزار سنجش فرهنگ  ایمنی بیمار در بخش های اورژانس و مراقبت های ویژه بیمارستان های تخصصی و فوق تخصصی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران م ت. مدیریت بیمارستانی 1397/08/02 خاتمه یافته طرح پژوهشی مقطعی
38 رابطه کیفیت زندگی کاری با میزان تعارض کار-خانواده در پرستاران زن شاغل مراکز آموزشی درمانی تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه علوم پزشکی ایران: 1393 م ت. مدیریت بیمارستانی 1397/08/02 خاتمه یافته طرح پژوهشی مقطعی
39 رابطه مراقبت بیمار محور با توانمند سازی بیمار و پیامد های سلامتی در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران م ت. مدیریت بیمارستانی 1397/08/07 خاتمه یافته طرح پژوهشی مقطعی
40 سنجش میزان موفقیت درمان روش سنگ شکن برون اندامی برپایه واکاوی تصاویر سی تی اسکن بدون کنتراست و داده کاوی م ت. مدیریت بیمارستانی 1397/08/02 خاتمه یافته طرح پژوهشی مقطعی
41 شبیه سازی فرایند پذیرش و بستری بیماران بخش جراحی قلب بیمارستان محب م ت. مدیریت بیمارستانی 1397/05/16 خاتمه یافته 1398/03/28 طرح پژوهشی مقطعی
42 شناسایی مهمترین مراحل خطاسازی  در فرایند دارودهی در بخشهای بستری بیمارستانی م ت. مدیریت بیمارستانی 1397/08/02 خاتمه یافته طرح پژوهشی کیفی
43 شناسایی موانع بهبود فرایندی مدیریت عفونتهای بیمارستانی م ت. مدیریت بیمارستانی 1397/08/02 خاتمه یافته طرح پژوهشی کیفی
44 طراحی الگوی برون‏سپاری خدمات در بیمارستانهای دولتی ایران م ت. مدیریت بیمارستانی 1397/08/02 خاتمه یافته طرح پژوهشی مقطعی
45 طراحی مدل ارزیابی عملکرد کارکنان بر اساس قابلیتها و توانمندی کارمندان در مرکز فوق تخصصی هاشمی نژاد م ت. مدیریت بیمارستانی 1397/08/02 خاتمه یافته طرح پژوهشی کیفی
46 طراحی مدل برندینگ برای بیمارستانهای دولتی ایران م ت. مدیریت بیمارستانی 1397/08/02 خاتمه یافته طرح پژوهشی مقطعی
47 طراحی مدل توسعه یافته کارت امتیازی متوازن جهت ارزیابی عملکرد مرکز فوق تخصصی شهید هاشمی نژاد با استفاده از EFQM ، استاندارد اعتباربخشیJCI و حاکمیت بالینی م ت. مدیریت بیمارستانی 1397/08/02 خاتمه یافته طرح پژوهشی تولیدی(ساخت یا طراحی تجهیزات یا نرم افزار)
48 طراحی مدل چرخه رفت و برگشت بیماران از ICU  به مراکز خدمات پاراکلینیکی بیمارستان م ت. مدیریت بیمارستانی 1397/12/25 خاتمه یافته 1398/03/28 طرح پژوهشی کیفی
49 طراحی مدل راهبردی پرداخت مبتنی بر عملکرد برای بیمارستانهای دولتی ایران م ت. مدیریت بیمارستانی 1397/08/02 خاتمه یافته طرح پژوهشی مقطعی
50 طراحی مدل سنجش عملکرد استادان بر پایه شاخص های مدیریت بیمارستانی، آموزشی، پژوهشی و درمانی با رویکرد تحلیل سلسله مراتبی فازی م ت. مدیریت بیمارستانی 1397/08/02 خاتمه یافته طرح پژوهشی تولیدی(ساخت یا طراحی تجهیزات یا نرم افزار)
51 طراحی مدل کاهش زمان انتظار و صف انتظار بیماران در سونوگرافی م ت. مدیریت بیمارستانی 1398/03/22 خاتمه یافته 1398/04/01 طرح پژوهشی مقطعی
52 طراحی مدل گردش ابزار جراحی در بیمارستان م ت. مدیریت بیمارستانی 1397/08/02 خاتمه یافته طرح پژوهشی مقطعی
53 طراحی مدل گردش ابزار جراحی در بیمارستان م ت. مدیریت بیمارستانی 1394/11/11 خاتمه یافته طرح پژوهشی مقطعی
54 طراحی مدل مفهومی دهکده سلامت با تمرکز بر سالمندان و توریست درمانی م ت. مدیریت بیمارستانی 1398/02/08 خاتمه یافته 1398/02/16 طرح پژوهشی کیفی
55 طراحی مدل موجودی در بانک خون بیمارستان م ت. مدیریت بیمارستانی 1397/08/02 خاتمه یافته طرح پژوهشی مقطعی
56 طراحی مدل همکاری در زنجیره تامین دو سطحی در قراردادهای برون سپاری خدمات بیمارستانی با استفاده از رویکرد Game theory م ت. مدیریت بیمارستانی 1395/02/21 خاتمه یافته طرح پژوهشی مقطعی
57 طراحی مدل واکافت رضایتمندی بیماران بستری بر پایه داده کاوی م ت. مدیریت بیمارستانی 1397/08/02 خاتمه یافته طرح پژوهشی کیفی
58 طراحی نظام جانشین پروری مشاغل مدیریتی بالینی برای بیمارستانهای دولتی م ت. مدیریت بیمارستانی 1398/07/24 خاتمه یافته 1398/07/28 طرح پژوهشی مقطعی
59 طراحی و استقرار سامانه مدیریت آموزش عملی دستیاران اورولوژی م ت. مدیریت بیمارستانی 1398/02/21 خاتمه یافته 1398/02/30 طرح پژوهشی تولیدی(ساخت یا طراحی تجهیزات یا نرم افزار)
60 طراحی و پیاده سازی سامانه ارزشیابی فعالیتهای استادان پزشکی در بیمارستان بر اساس معیارهای درمانی، آموزشی و پژوهشی م ت. مدیریت بیمارستانی 1397/08/02 خاتمه یافته طرح پژوهشی مقطعی
61 طراحی و تدوین مدل کاربردی عوامل موثر بر ایجاد و اجرای مشارکت بخش دولتی و غیردولتی برای بیمارستانهای ایران م ت. مدیریت بیمارستانی 1397/08/02 خاتمه یافته طرح پژوهشی مقطعی
62 مدیریت ناب در کاهش زمان انتظار بیماران اورژانس بیمارستان های فوق تخصصی: مطالعه موردی بیمارستان شهید هاشمی نژاد تهران م ت. مدیریت بیمارستانی 1398/05/08 خاتمه یافته 1398/05/12 طرح پژوهشی مقطعی
63 مستندسازی فرایند تبدیل بخش غیر درمانی کترینگ به بخش درمانی در بیمارستان هاشمی نِژاد م ت. مدیریت بیمارستانی 1397/08/02 خاتمه یافته طرح پژوهشی مقطعی
64 مطالعه تطبیقی مشارکت بخش عمومی و خصوصی در بیمارستان های منتخب و ارائه الگو برای بخش درمان ایران م ت. مدیریت بیمارستانی 1392/08/06 خاتمه یافته طرح پژوهشی
65 مطالعه و بررسی چگونگی بهره مندی از فناوری IOH در مدیریت جریان محصولات خونی در بانک خون بیمارستان م ت. مدیریت بیمارستانی 1397/12/25 خاتمه یافته 1398/03/28 طرح پژوهشی بررسي تستها يا روشها
66 مقایسه  روشهای کاتترگذاری و فیستول گذاری در بیماران دیالیزی م ت. مدیریت بیمارستانی 1397/07/14 خاتمه یافته 1397/07/16 طرح پژوهشی تجربی
67 موردکاوی الگوی مجموعه بیمارستانهای محب: محب مهر-محب کوثر-محب یاس م ت. مدیریت بیمارستانی 1397/08/02 خاتمه یافته طرح پژوهشی کیفی