نظام پیشنهادها

نظام پیشنهادها

نظام پیشنهادها به مثابه شبکه عروق خونرسان بدن ،در واقع ساز و کاری است منسجم که بر پیکره سازمان سوار شده و شبکه فرآیند های آن در طول و عرض سازمان گسترده می شود و در نهایت جریانی سیال از ایده ها ، پیشنهادها و اطلاعات را در سازمان پدید می آورد .
نظام پیشنهادها با استقرار در رده های مختلف سازمان،  و ایجاد آزاد راه هایی برای جریان ایده ها ، پیشنهادها و اطلاعات، مهم ترین نقش را در بهره مندی سطوح تصمیم گیرنده از سطوح تصمیم ساز را در سازمان ایفا می کند.
کارکردهای اصلی نظام پیشنهادها :
 چهار کارکرد اصلی را می توان برای نظام پیشنهادها متصور شد که در زیر به آنها اشاره می شود :

 • ایجاد تعادل اطلاعاتی در سازمان
 • برقراری ارتباط بدون واسطه میان سطوح تصمیم گیری و سطوح تصمیم سازی در سازمان (پل ارتباطی میان مدیران و کارکنان) ( نماد مشارکت کارکنان) در نتیجه 2 منفعت : 1. بهره مندی مدیران از ایده های کاركنان . 2. احساس رضایت و تعلق خاطر کارکنان به جهت برقراری این اتصال و مشارکت کردن در تصمیم سازی ها
 • غیر متمرکز کردن تصمیم گیری
 • ایجاد بازار مالی با انتقاع متقابل سازمان و پرسنل

  مأموريت و اهداف:
ماموريت اين نظام، ارتقاء چشمگير سطح فرهنگ مشارکت سازماني بر اساس مدل هاي نوين مديريت مشارکتي، ايجاد تعلق و تعهد سازماني ، استقرار و ارتقاء نظام کارآفريني سازماني در مراکز متقاضی مي باشد.
مهم­ترين اهداف اين نظام عبارتند از:

 • شناسايي افراد خلاق و نوآور و سرمايه گذاري مادي و معنوي بر روي آنها با هدف تربيت و ایجاد گروه­هاي نخبگان سازماني به عنوان بازوان مديريتي سازمان
 • ايجاد يک بانک اطلاعاتي ارزنده از ايده­هاي نوآورانه و خلاقانه به منظور استفاده مديران ارشد در هنگام تصميم گيري در مورد پروژه ها و فرآيندهاي بهبود
 •  ايجاد و تحريک خلاقيت در كاركنان از طريق آموزش هاي مستمر و فراگير؛
 • ارتقاي سطح بينش و كارايي پرسنل از طريق همسو كردن اهداف آنان با اهداف سازمان و ايجاد منافع مشترك
 • تقويت روحيه مشاركت و همكاري، تعهد و تعلق سازماني
 • ارتقاي سطح بهره‌وري از طريق كاهش هزينه‌ها و بهبود فرآيندها و روش‌هاي كاري و استفاده بهينه از منابع
 • افزايش قدرت رقابت و انعطاف‌پذيري در برابر شرايط نامطمئن محيطي
 • حذف كارهاي زائد و فعاليت‌هاي فاقد ارزش افزوده
 • ايجاد بانك اطلاعاتي از فعاليت‌هاي بهبود يافته
 • تقويت حس مسئوليت و ايجاد انگيزه در بكارگيري خلاقيت، ابتكار پرسنل و ايجاد زمينه مناسب براي شكوفايي استعدادها

مرکز تحقیقات مدیریت بیمارستانی با استعانت از پروردگار متعال  ، به کار گیری کادر مجرب و همچنین با توجه به سابقه درخشان خود در استقرار نظام پیشنهادها در مراکز درمانی از جمله مرکز فوق تخصصی شهید هاشمی نژاد پذیرای همکاری با سایر مراکز بهداشتی درمانی جهت استقرار نظام پیشنهادات  به شرح ذیل می باشد:
مراحل اجرایی استقرار نظام پیشنهادها

 • تدوین كليات ( ماموریت و اهداف)
 • طراحی ساختار و شرح وظايف
 • تخصیص و تصویب بودجه
 • طراحی گردش كار نظام پيشنهادها و سفارشی سازی بر اساس ساختار بیمارستان
 • طراحی مدل  ارزيابي و امتيازدهي به پيشنهادها
 • تعریف پاداش‌ها و حق الزحمه‌ها
 • طراحی فرم ها
 • تدوین آئین نامه
 • آموزش و فرهنگی سازی ( کارگاه، سمینار، بذر پیشنهاد، جشنواره)
 • استقرار سامانه الکترونیک مبتنی بر آئین نامه مصوب