مديريت سيستم های اطلاعات بيمارستانی

مديريت سيستم های اطلاعات بيمارستانی

نگرش جدیدی که در پیش‌روی است،بیانگر اینست که خواسته‌های اقتصاد پویا مستلزم‌ ایجاد سبکهای جدید تصمیم‌گیری و رهیافت نوین در سازمانهاست و اینها همگی‌ ناشی از سیل عظیم تولید و گسترش اطلاعات در عصر حاضر است،که سازمانها را مجبور به‌ نگرش مجدد در عملکرد و فعالیتهای خود می‌کند.دوران جدید که به عصر اطلاعات یا انفورماتیک معروف شده،نوید دهندهء جهانی نو با شیوه‌های نوین به کارگیری اطلاعات‌ می‌باشد.

فن‌آوری اطلاعات که تا چندین سال قبل به عنوان یک برتری رقابتی و یک سلاح‌ استراتژیک مورد توجه سازمانها بود،امروزه به عنوان یک نیاز رقابتی مطرح می‌باشد.

استفاده از فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات و دستگاههای تحقیقاتی که دارای اطلاعات به روز است(در مقایسه با سازمانی که اطلاعات قدیمی‌ دارد)می‌تواند چنین حالتی با آگاهی بیشتری تصمیمات استراتژیک اتخاذ می‌کند.

فن‌آوری جدید اطلاعاتی و ارتباطی به صورت موجی فراگیر،تغییراتی را در کلیه جوانب زندگی بشر از جمله در عرصه مدیریت بوجود آورده‌ است و وسایل ارتباط جمعی،ارتباطات راه دور،سیستم‌های اطلاعاتی و…روش انجام کارها را دگرگون ساخته‌اند.

امروزه با توجه به هزینه‌بر بودن فن‌آوری اطلاعات و از طرفی اجتناب‌ناپذیر بودن بهره‌گیری از آن لازم است تا با آگاهی در این راه قدم‌ برداشته و مدیران هرچه بیشتر از اثرات آن بر افراد،گروههای کاری و سازمانها آگاه شوند.لذا در این مقاله به بررسی اثر این مهم بر فرایند تصمیم‌گیری در سطح مدیران پرداخته می‌شود.

بدیهی است که قبل از نتیجه‌گیری،بایستی با فن‌آوری اطلاعات و ابعاد مختلف آن و فرایندها و الگوهای تصمیم‌گیری بیشتر آشنا شد. هدف این مقاله بررسی مبانی نظریهء تصمیم و فنون متعدد مورد استفاده در تصمیم‌گیری راهبردی است.این فنون در زمینه سیستمهای‌ اطلاعات مدیریت و با استفاده از داده‌های سیستمهای اطلاعات مدیریت که کاربرد آنها را آسان می‌سازد ارائه می‌شود.در واقع بحث حاضر بر سیستم اطلاعات مدیریت‌2در تصمیم‌گیری تمرکز دارد.

در این منظر مدیران به عنوان کاربران سیستم‌های اطلاعات مدیریت و نه مدیران سیستمهای اطلاعات مدیریت موردنظر ما هستند و به‌ طرقی که سیستمها اطلاعات مدیریت در تصمیم‌گیری مؤثر مورد استفاده قرار می‌گیرند توجه می‌شود.بسیاری از مدیران به‌طور روزافزون به انجام هردو نقش مبادرت می‌ورزند.درحالی‌که مقالات و کتابهای درسی موجود که دربارهء سیستمهای اطلاعات مدیریت‌ نوشته می‌شوند،تنها طراحی چنین سیستمهایی را در نظر می‌گیرند.مقالات و کتابهای درسی دیگر نظریهء تصمیم یا فنون اتخاذ تصمیم را به‌طور مجزا مورد توجه قرار می‌دهند.