مديريت توانمندسازی و آموزش منابع انسانی

مديريت توانمندسازی و آموزش منابع انسانی

مفهوم توان افزائي اولين بار در دهه 1980 معرفي شد. تاكنون تعاريف متعددي براي آن ارائه شده است ولي عمده ترين تعريف را مي توان چنين مطرح كرد ” توان افزائي يعني آزاد كردن نيروهاي دروني افراد براي كسب دستاوردهاي شگفت انگيز“ و تعريف ديگر ” توان افزائي يعني واگذار كردن مسئوليت به پائين ترين سطوح سازمان تا بتوان از دانائي، مهارت و تجربه و انگيزه آنان براي پيشبرد اهداف سازمان مدد گرفت “.

در تعريف توان افزائي آمده است، توان افزائي يك تكنولوژي موثر و پيشگام است كه هم براي شركتها مزيت راهبردي ايجاد مي كند و هم براي كاركنان فرصت آفريني مي كند.

” گردون “ توانمند سازي را چنين تعريف مي كند:

توانمند سازي عبارتست ازتقويت عقايد افراد و ايجاد اعتماد به نفس در آنها نسبت به خودشان و تلاش در جهت اثربخشي فعاليتهاي سازمان .” گوردن 1993  ” آلفرد باندورا “ توانمند سازي را ايجاد قدرت تطابق با شرايط محيط اطراف دانسته وبراي آن 4 عامل اصلي را به شمارد:

 

  •  حمايت عاطفي افراد زماني كه درگير امور استرس زا هستند.
  • تشويق نمودن و دادن باز خورد نسبت به آنها
  • معرفي نمونه هاي از افراد موفق و اثر بخش به آنها
  • كسب تجربه از طريق انجام موفقيت آميز يك فعاليت

 

توانا سازي نيروي انساني يعني ايجاد مجموعه ظرفيتهاي لازم در كاركنان براي قادر ساختن آنان به ايجاد ارزش افزوده در سازمان و ايفاي نقش و مسئوليتي كه در سازمان بعهده دارند كه البته با كارائي و اثربخشي توام باشد.

هدف از تواناسازي، ارائه بهترين منابع فكري مربوط، به هر زمينه از عملكرد سازمان است. به عبارت ديگر هدف اين است كه ذي صلاح ترين كاركنان بيشترين نفوذرادرمناسبترين شيوه ها اعمال كنند. مفهوم صلاحيت و نفوذ در برگيرنده سه عنصر گروهي مي باشد:

 

  1. متعهد بودن
  2. لايق بودن
  3. پابند بودن به اصول اخلاقي

   توانمند سازي ضمن تغيير در نحوه نگرش افراد و قضاوت آنها در رابطه با مسائل مختلف فردي و سازماني، باعث بوجود آمدن اين باور در آنها مي شود كه آزادي و اختيار، منابع مطمئني براي توانا شدن است.

از اين رو وقتي گروهي از افراد در سازمانها توانمند مي شوند روابط آنها با صاحبان قدرت تغيير مي كند و در اهداف مشتركشان سهيم خواهد شد. اين افراد در كسب و كار و تجارت نيز روابط خود را با ديگر همكاران، مديريت بهبود مي بخشد.