اعتباربخشی بیمارستانی

اعتبار بخشی

مرکز تحقیقات مدیریت بیمارستانی با استفاده از کادر مجرب و تجربه ارزشمند خود  در اجرای مفاهیم کیفی بر اساس مدلهایی چون ISO، EFQM ،JCI  و اعتباربخشی در بیمارستان هایی مانند  مرکز فوق تخصصی شهید هاشمی نژاد ،با طراحی برنامه عملیاتی یکپارچه زمینه های لازم را برای استقرار اصول و مبانی اعتبار بخشی در 4 محور اصلی (مدیریت و سازماندهی ،توانمندسازی منابع انسانی،امکانات و ملزومات، ایمنی ،بهبود کیفیت و جمع آوری داده ها)را برای سایر مراکز درمانی فراهم نموده است.


در سراسر دنيا مردم، بيماران، دولت و پرداخت کننده‌های ثالث، خواستار ارزيابی غنی‌تر شرايط خدمات سلامت برای بهبود مستمر کيفيت هستند. کشورهای مختلف رويکردهای متفاوتی را جهت حفظ و ارتقای کيفيت و بهبود استانداردها اتخاذ نموده‌اند که صدور مجوز، اعطای گواهينامه و اعتباربخشی، از جمله سيستم‌های ايجاد شده در اين راستا می‌باشند.

اعتباربخشی به سبب استانداردهای حداکثری و چالش برانگيز به عنوان قدرتمندترين روش شناخته شده در اين عرصه می‌باشدامروزه کیفیت خدمت از مهمترین جنبه‌های مدیریتی سازمانهای خدماتی بوده و مشتری محوری،استراتژی اول تمام سازمانهای دنیا به شمار می روند.

خط مشی مراقبت های سلامت و درک آن چه به کیفیت مراقبت مربوط می شود و تمرکز بر روی اصول بنیادی برای یکپارچه نمودن توسعه سیستم بهداشت و درمان و پویا نمودن آن ، اساس اعتبار بخشی را تشکیل می دهد.
اعتبار بخشی به معنی ارزیابی سیستماتیک مراکز ارائه خدمات سلامت با استانداردهای مشخص است. استانداردهایی که برای بهبود مداوم کیفیت ،  به محور بودن بیمار و بهبود امنیت بیمار و کارکنان تاکید دارد.
اعتبار بخشی برای تشریح کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی به عنوان مبنای تفکر آن به کار گرفته می شود.

اهداف اعتباربخشی بیمارستانی

  • ارتقاء كيفيت خدمات
  • تصميم گيري آگاهانه
  • بهبود ايمني بيمار و كاركنان
  • آموزش و توانمندسازي
  • رشد متوازن و تفكر سيستمي
  • اطمينان بخشي به دولت، جامعه، متخصصان، مردم و آموزش گيرندگان در مورد كيفيت خدمات ارائه شده
  • بهبود كيفيت خدمات از طريق تدوين شاخص هاي كيفيت
  • تشويق واحدهاي خدماتی براي بهبود دايمي از طريق ارزشيابي هاي مداوم