اولویت های تحقیقاتی

محورهاي اولويت هاي پژوهشي

فرآيندهاي بيمارستاني

۱-     بهبود فرآيندها و سامانه هاي مرتبط با كادر درماني و بهداشتي، بيماران و خانواده بيمار

۲-     هزينه كاهي در فرآيندهاي بيمارستاني

۳-     طراحي سامانه هاي تصميم يار

۴-     بهبود لجستيك درون بيمارستاني

۵-     مدیریت ناب در بیمارستان ها: ارائه الگو، مهندسي مجدد فرآيندها، ضایعات بیمارستانی و…

۶-      ارائه الگو برای کاهش خطاهای بیمارستانی و خطاهای انسانی در فرآيندهاي مختلف

 

بيمارستان در كلان نگري نظام سلامت

 1. تاثیر عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی در برنامه ریزی ارائه خدمات بیمارستانی
 2. ارائه الگوی انتقال و ترجمان نتایج تحقیقات بیمارستانی برای سیاستگذاری در بخش سلامت
 3. ارتباط و نقش بیمارستان ها در تحقیقات مرتبط با عوامل اجتماعی تعیین کننده سلامتSDH
 4. تاثیر بکارگیری مدیران رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی در ارتقای عملکرد بیمارستان ها

 

ارائه الگو

 1. ارائه الگوی جهانی شدن مدیریت و خدمات بیمارستانی
 2. ارائه الگوي مشاركت بخش دولتي- غير دولتي در خدمات بيمارستاني
 3. ارائه مدل زنجیره تامین خدمات گردشگری پزشکی
 4. ارائه الگوی مدیریت بیمارستان های مجازی و پزشکی از راه دور
 5. ارائه الگوي بیمارستان هاي هولدینگ
 6. ارائه الگوی مدیریت بازاریابی گردشگری پزشکی
 7. ارائه الگوی افزایش تقاضا و جذب بیماران خارج از کشور
 8. ارائه الگو برای کاهش تعارضات بیمارستانی
 9. ارائه الگوي ایجاد نظام جامع اطلاعات پژوهشی در بیمارستان های کشور
 10. ارائه الگوي تحلیل هزینه کارآیی، هزینه اثربخشی و هزینه مطلوبیت خدمات بیمارستانی
 11. ارائه الگوي تحلیل هزینه کارآیی و هزینه اثربخشی استراتژی های برون سپاری و درون سپاری خدمات بیمارستانی
 12. ارائه الگوي نقش خيرين و موسسات خيريه و مردم نهاد در توسعه خدمات بيمارستاني
 13. ارائه الگو در نحوه مشاركت بخش غير دولتي با بخش دولتي در اداره بيمارستانها

 

سايرمحورها:

 1. ارگونومی ( فاکتورهای عوامل انسانی) در بخش های مختلف بیمارستان
 2. ارزیابی تجارت خدمات بالینی و خدمات هتلینگ بیمارستان های کشور
 3. تاثیر روند علم و فناوری های پیشرفته بر تغییر شکل و ساختار بیمارستان ها