نشریه الگوبرداری بیمارستان

نشریه الگوبرداری بیمارستان
صاحب امتیاز: مرکز تحقیقات مدیریت بیمارستانی، مرکز فوق تخصصی شهید هاشمی نژاد،دانشگاه علوم پزشکی ایران
مدیر مسئول: دکتر پژمان شادپور
سردبیران علمی: دکتر محمد مهدی سپهری، فاطمه سمنانی
دبیران علمی: مهندس روح انگیز اسدی، مهندس یاسر مباشری
طراح هنری: سحر شریفی
پست الکترونیک نشریه: hmrc.benchmarking@hmrc.ir
* لطفا مطالب خود را به ایمیل فوق ارسال نمایید