مقالات مرکز

ردیف عنوان مقاله مجله چاپ شده نویسنده تاریخ چاپ نمایه نامه
1 Evaluation of the Performance of Hospital using the combined Model of BSC-EFQM-ICI Accreditation- Clinical Governance Journal of Business and Human Resource Management فاطمه سمنانی،‌روح انگیز اسدی 1394
2 Evaluation of Hospital Performance Using the Combined BSC Model Journal of Business and Human Resource Management فاطمه سمنانی،‌روح انگیز اسدی 1394
3 Evaluating the Expectations and Satisfaction in the Patients of Hasheminejad Hospital Using ECSI-EFQM Model Journal of Health Services Research & Policy فاطمه سمنانی،‌روح انگیز اسدی،‌فرزانه انصار 1394
4 Determining the effect of hospital outsourcing services using Fuzzy Analytic Hierarchy Process (FAHP) in Hasheminejad Hospital International Journal of Hospital Research(IJHR) روح انگیز اسدی،‌فاطمه سمنانی،‌پژمان شادپور* 1394
5 طراحی APP موبایل جهت بهبود فرایند رسیدگی به شکایات بیماران در بیمارستان هاشمی نژاد دومین کنگره تخصصی ساخت بیمارستان و مدیریت منابع و تجهیزات عطاء الدین موسوی نژاد، ناهید ساری، فاطمه سمنانی، روح انگیز اسدی 1394
6 Customer Quality and Rheumatoid Arthritis in the Iranian Patient’s Perspective A Cross-Sectional Study Journal of patient safety and quality improvement آزاد شکری 1393
7 XML  تعيين درجه‌ توسعه يافتگی شهرستان های استان بوشهر از نظر شاخص های بهداشتی درمانی با استفاده از روش تاکسونومی عددی علوم پزشکی رازی جميل صادقی فر 1393
8 Health inequalities and development plans in Iran; an analysis of the past three decades (1984–2010) International Journal for Equity in Health حسین زارع 1393
9 بررسی نیازهاي برآورده نشده سلامت و موانع دسترسی مرتبط با آن مدیریت سلامت عزیزپور 1393
10 Hospitalization and Catastrophic Medical Payment: Evidence from Hospitals Located in Tehran Arch Iran Med حسین شعبانی نژاد 1393
11 Prioritizing the Determinants of Social-health Inequality in Iran: A Multiple Attribute Decision Making Application. Iran Red Crescent Med J. سوگند تورانی 1393
12 Challenges in Evaluating Clinical Governance Systems in Iran: A Qualitative Study Iran Red Crescent Med J. سوگند تورانی 1393
13 Comparing the Perspectives of Managers and Employees of Teaching Hospitals About Job Motivation Global Journal of Health Science امید خسروی 1393
14 A review on violence and related demographic factors in hospitals of Iran International Journal of Health System and Disaster Management آزاد شکری 1393
15 Factors Affecting Successful Smoking Cessation: Patient Views Regarding Determinants of Successful Smoking Cessation- A study from East Azerbaijan, Tabriz – Iran Journal of Pioneering Medical Sciences آزاد شکری 1393
16 The Relationship between Organizational Learning and Staff Empowerment in Hospital: A Correlational Study in Iran Canadian Center of Science and Education سید مسعود موسوی 1393
17 Technical Quality of Rheumatoid Arthritis Care the Patient Perspective Global Journal of Medicine Researches and Studies آزاد شکری 1393
18 The Inquiry of International Standards for Medical Tourism: A Case Study into Hospitals of Tehran University of Medical Sciences International Journal of Travel Medicine and Global سید مسعود موسوی 1393
19 Energy consumption indicators associated with hospital beds in Tehran Universit  Medical Sciences hospitals Proceedings of the 5th Annual Research Congress of the Baqiyatallah University of Medical Sciences سید مسعود موسوی 1393
20 Effects of educational intervention based on PRECEDE model on self care behaviors and control in patients with type 2 diabetes in 2012 Journal of Diabetes & Metabolic Disorders زهرا شفعیان 1393
21 ارتباط پيشينه جرم شناختی و گرايش به مواد مخدر در معتادين خود معرف مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه عزیزپور 1393
22 Generalized or Abdominal Obesity: Which One Better Identifies Cardiometabolic Risk Factors among Children and Adolescents? The CASPIAN III Study Journal of Tropical Pediatrics رضاپور 1393
23 Generalized or Abdominal Obesity: Which One Better Identifies Cardiometabolic Risk Factors among Children and Adolescents? The CASPIAN III Study J Trop Pediatr عزیزپور 1393
24 تعيين عدد پراكسيد در روغنهاي مصرفي قنادي ها، رستورانها و اغذيه فروشيهاي شهر
گرگان در سال 1390
طلوع بهداشت  فربد عبادی فرد آذر 1393
25 تعيين عدد پراكسيد در روغنهاي مصرفي قنادي ها، رستورانها و اغذيه فروشيهاي شهر
گرگان در سال 1390
طلوع بهداشت عزیزپور 1393
26 ارتباط پيشينه جرم شناختی و گرايش به مواد مخدر در معتادين خود معرف مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه  فربد عبادی فرد آذر 1393
27 Effects of educatonal intervention based on precede model on self care behaviors and control in patients with type 2 diabetes in 2012 About Journal of Diabetes and Metabolic Disorders عزیزپور 1393
28 Assessing Health Inequalities in Iran: A Focus on the Distribution of Health Care Facilities Canadian Center of Science and Education قاسم رجبی 1393
29 Analysis of Developmental Level of Counties of Fars in Terms of Health Infrastructure Indicators Using Standardized Scores Pattern Approach and Factor Analysis Global Journal of Health Science عزیزپور 1393
30 An Analysis of Disparities in Access to Health Care in Iran: Evidence from Lorestan Province Global Journal of Health Science رضا نعمتی 1392
31 بررسی عوامل موثر بر پذیرش فناوری اطلاعات توسط کارکنان بخش مدارک پزشکی بر اساس مدل پذیرش فناوری پیاورد سلامت محمد عبدخدا 1392
32 Short report about the inpatient health services standards in electronic health records electronic physician علی ایوبیان 1392
33 Services quality for people with rheumatoid arthritis: Iranian patients’ perspective International Journal of Health System and Disaster Management آزاد شکری 1392
34 Prevalence of violence and its perpetrators in support-administrative departments of Alzahra Hospital: 2013 International Journal of Health System and Disaster Management آزاد شکری 1392
35 ارزیابی و رتبه‌بندی شهرستان‌های استان اصفهان از لحاظ دسترسی به شاخص‌های بهداشتی و درمانی مدیریت اطلاعات سلامت جواد ابراهیم زاده 1392
36 مدل هاي ارزيابي خارجي و ارايه فرايند جامع ارزيابي در بهداشت و درمان مجله تحقيقات نظام سلامت/ آزاد شکری 1392
37 Prospective Clinical Trial to Compare Standard Colon-reflecting with Transmesocolic Laparoscopic Pyeloplasty BJUI دکتر شادپور 1391 ISI
38 Family Medicine and Patients’ Satisfaction in Iran ISI دکتر روحانی 1391 ISI
39 Clipless Laparoscopic Retroperitoneal Lymph Node Dissection Using Bipolar Electrocoagulation for Sealing Lymphatic Vessels Laparoscopic Urology دکتر رادفر 1391 ISI
40 Investigating the dimensions of Accountability in Teaching Hospital of Iran Archives Des Sciences دکتر گوهری 1391 ISI
41 Designing a Model of Accountability Development for Teaching Hospitals in Iran Archives Des Sciences دکتر گوهری 1391 ISI
42 Artificial Neural Network for Prediction of Distant Metastasis in Colorectal Cancer Asian pacific Journal of Cancer Prevention دکتر گوهری 1391 ISI
43 Clinical Care Improvement with Use of Health Information Technology Focusing on Evidence Based Medicine Healthcare Information Research دکتر رضاپور 1391 PubMed
44 Exact and Heuristic Solutions to Minimize Total Waiting Time in the Blood Products Distribution Problem Advances in operation Research دکتر سپهری 1391 Scopus
45 Designing a Referral System Management Model for Direct Treatment in Social Security Organization Iranian Journal of Military Medicine دکتر عبادی فرد آذر 1391 Scopus
46 (طراحی الگوی مدیریت نظام ارجاع برای درمان مستقیم در سازمان تامین اجتماعی) 1391 ISC
47 Cost Analysis of Services Delivered to Patient with End-stage Renal Disease referring to Bou-Ali-Sina Hospital Affiliated to Qazvin University of Medical Sciences World Applied Sciences Journal دکتر عبادی فرد آذر 1391 Scopus
48 طرح تاثیر پزشک خانواده بر شاخص های سلامت مجله پایش دکتر گوهری 1391 ISC
49 به کارگیری مدل اثرات تصادفی در تعیین عوامل موثر بر اختلال رشد کودکان زیر 2 سال مراجعه کننده به مراکز بهداشت شرق تهران مجله علوم پزشکی رازی دکتر گوهری 1391 ISC
50 بررسی وضعبت مصرف صبحانه در دانش آموزیان شهر قم و عوامل پیش بینی کننده آن بر اساس سازه های الگوب ارتقاء سلامت پندر مجله علوم تغزیه و صنابع غذایی ایران دکتر گوهری 1391 ISC
51 تحلیل هزینه های دیالیز در ایران: هزینه همودیالیز بیماران مراجعه کننده به مرکز آموزشی-درمانی بو علی سینا، دانشگاه علوم پزشکی قزوین مجله پایش دکتر عبادی فرد آذر 1391 ISC
52 تحلیل ساختار کیفیت مقالات علوم پزشکی تهران طی سالهای 1387-1381 مجله پیاورد سلامت دکتر گوهری 1391 علمی پژوهشی
53 مطالعه دوره وصول گردش مطالبات بیمارستان منتخب دانشگاه علوم پزشکی قم از سازمان های بیمه گر طی برنامه چهارم توسعه مجله بیمارستان دکتر عبادی فرد آذر 1391 علمی پژوهشی
54 بررسی روش های پرداخت به پزشکان در نظام ارجاع کشور های متخب و ارائه راهکار برای بخش درمان مستقیم سازمان تامین اجتماعی مجله بیمارستان دکتر عبادی فرد آذر 1391 علمی پژوهشی
55 بررسی و مقابسه شاخص های عملکردی بخش زنان و زایمان بیمارستان حضرت رسول اکر (ص) با حدود مورد انتظار شاخص- سال 1388 مجله بیمارستان دکتر عبادی فرد آذر 1391 علمی پژوهشی
56 مطالعه فرهنگی ایمنی بیمار در مراکز آموزشی – درمانی منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران مجله بیمارستان دکتر عبادی فرد آذر 1391 علمی پژوهشی