خبرنامه

تجارب علمی بیمارستان – خبرنامه داخلی مرکز تحقیقات مدیریت بیمارستانی
صاحب امتیاز: مرکز تحقیقات مدیریت بیمارستانی، بیمارستان فوق تخصصی هاشمی نژاد، دانشگاه علوم پزشکی ایران
مدیر مسئول: دکتر پژمان شادپور
سردبیران علمی: دکتر محمد مهدی سپهری، فاطمه سمنانی
هیئت تحریریه: فرزانه انصار، روح انگیز اسدی


صاحب امتیاز : مرکز تحقیقات مدیریت بیمارستانی
مدیر مسئول : مهدی برزگر
سردبیر : دکتر سوگند تورانی
مدیر اجرایی : علی ایوبیان
اعضاء هیئت تحریریه :
دکتر پژمان شادپور، دکتر سید جمال الدین طبیبی، دکتر سوگند تورانی،
مهدی برزگر، دکتر محمد مهدی سپهری، دکتر محمدرضا ملکی،
دکتر بهرام دلگشایی، دکتر محمودرضا گوهری