شاخه ها

خبرنامه

نمونه الگویی سند برنامه ریزی استراتژیک بیمارستانی بزرگنمایی

نمونه الگویی سند برنامه ریزی استراتژیک بیمارستانی

مولف : دکتر محمدجواد سلیمانی, فاطمه سمنانی
مرکز پخش : مرکز تحقیقات مدیریت بیمارستانی

فقط آنلاین

30,000 ریال

افزودن به سبد خرید

هیچ امتیاز پاداش برای این محصول وجود ندارد.