شاخه ها

خبرنامه

شیوه های تعیین تعرفه در بخش سلامت جلد اول بزرگنمایی

شیوه های تعیین تعرفه در بخش سلامت جلد اول

مولف :دکتر حسین زارع/مهدی برزگر/رضا کاشف قربانپور/خسرو کشاورز/دکتر مهدی راسل
مرکز پخش : مرکز تحقیقات مدیریت بیمارستانی

44 قلم موجود در انبار

6,500 تومان

هیچ امتیاز پاداش برای این محصول وجود ندارد.